Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nico Waiboer

Algemene voorwaarden Nico Waiboer, gevestigd aan de
Herculesstraat 28, 2024 RG, te Haarlem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75692767.

Definities
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Nico Waiboer , eenmanszaak gevestigd te Haarlem, en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75692767. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Opdrachtovereenkomst: De tussen Nico Waiboer en Opdrachtgever geldende Opdrachtovereenkomst, waarbij op verzoek en ten behoeve van Opdrachtgever activiteiten uitvoert.
Diensten: De Diensten die door Nico Waiboer worden verricht.
Schriftelijk: Per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
De bescheiden: De verstrekte gegevens, berekeningen en rapporten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdrachtovereenkomst tussen Nico Waiboer en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdrachtovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
4. Nico Waiboer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Opdrachtovereenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming Opdrachtovereenkomst

1. Offertes en aanbiedingen van Nico Waiboer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Nico Waiboer een opdracht verstrekt, is Nico Waiboer pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Nico Waiboer niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een Opdrachtovereenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 3. De Diensten

1. Nico Waiboer verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Nico Waiboer zal de Opdrachtovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en Opdracht overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdrachtovereenkomst dit vereist, heeft

Nico Waiboer het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Nico Waiboer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Opdrachtovereenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

4. Nico Waiboer is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Nico Waiboer alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Nico Waiboer nodig heeft om de Diensten te verrichten. Nico Waiboer mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Nico Waiboer is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 5: Leveringstermijnen/uitvoering van werkzaamheden, diensten

1.Opgegeven leveringstermijnen en termijnen in verband met het verrichten van de diensten in de offerte gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De door Nico Waiboer opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan Nico Waiboer ter hand worden gesteld. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Nico Waiboer de overeengekomen werkzaamheden/leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de aflevering zal plaatsvinden, na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigingen.
2.Indien Nico Waiboer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen.
3. Opdrachtgever zal Nico Waiboer in redelijkheid steeds tijdig alle medewerking verlenen, gegevens en inlichtingen verschaffen, die Nico Waiboer noodzakelijk of nuttig acht ten einde de opgedragen werkzaamheden of afleveringen te kunnen verrichten.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. Opdrachtgever dient zowel in de precontractuele fase, gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop van de met Nico Waiboer gesloten overeenkomst, zich te onthouden van het doen van mededelingen of het op enigerlei wijze verschaffen van informatie aan derden omtrent de door Nico Waiboer gehanteerde werkwijze c.q. door Nico Waiboer verstrekte gegevens, alles in de meest ruime zin van het woord. Het gestelde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever door wet- en regelgeving verplicht is bepaalde informatie te verschaffen.

Artikel 7: Risico van opslag informatie

1. Nico Waiboer is nimmer aansprakelijk voor de opslag, verlies, diefstal of tenietgaan van informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers -. De Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Nico Waiboer verstrekte informatie c.q. bescheiden.

Artikel 8. Beëindiging en wijziging van de Opdrachtovereenkomst

1. De duur van de Opdrachtovereenkomst is in de Opdrachtovereenkomst zelf bepaald.
2. Het is Nico Waiboer of de Opdrachtgever toegestaan een Opdrachtovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen of het aantal uur te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn/wijzigingstermijn van een maand. Nico Waiboer is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
3. Een wijziging of opzegging van de Opdrachtovereenkomst wordt pas van kracht nadat Nico Waiboer deze schriftelijk heeft bevestigd.
4. Elk der Partijen heeft het recht de Opdrachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
5. Wanneer de Opdrachtovereenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht of uren zijn ingekocht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en ingekochte uren en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever een onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Nico Waiboer in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Nico Waiboer zijn gefactureerd in verband met het lopende abonnement of de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de
Opdrachtovereenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Nico Waiboer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 9. Vergoeding en Betaling

1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Opdrachtovereenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Nico Waiboer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van
Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
4. Nico Waiboer is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Nico Waiboer zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Nico Waiboer een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
5. Nico Waiboer is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Opdrachtovereenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Nico Waiboer in het kader van de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Nico Waiboer een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst.

2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Opdrachtovereenkomst bij Nico Waiboer berusten, blijven bij Nico Waiboer.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Nico Waiboer bedingt nadrukkelijk dat iedere aansprakelijkheid voor zijn handelen is uitgesloten, behoudens:
2. De schade welke te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nico Waiboer of haar bedrijfsleiding. Iedere aansprakelijkheid van Nico Waiboer is in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit

een looptijd heeft van 3 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van Nico Waiboer beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de laatste 3 maanden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Iedere aansprakelijkheid van Nico Waiboer is voorts beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Bij gebreke van verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid van Nico Waiboer beperkt tot €1.000,00.

4. In geen geval is Nico Waiboer aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Nico Waiboer in verband met de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst in ieder geval na 6 maanden nadat de Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nico Waiboer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Nico Waiboer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke Kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nico Waiboer of haar bedrijfsleiding.

9. De Opdrachtgever dient Nico Waiboer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is Geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door haar geleden schade hiervoor aan te spreken. De Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
10. De Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Nico Waiboer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. Beantwoordt de prestatie van Nico Waiboer niet aan de overeenkomst, dan is Nico Waiboer, behoudens het geval van opzet of grove schuld, te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de uitgevoerde werkzaamheden, vervanging van de afgeleverde uitgevoerde werkzaamheden, verbonden aan niet, niet volledig of niet juist afgeleverde verrichte werkzaamheden.
12. Met inachtneming van het gestelde in lid 11 van dit artikel is Nico Waiboer nimmer gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade.

Artikel 12: Wijziging algemene voorwaarden

1.Nico Waiboer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 2.Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3.De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn, tenzij de Opdrachtgever Nico Waiboer binnen deze termijn Schriftelijk bericht niet gebonden te willen zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

4.Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdrachtovereenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Nico Waiboer en de Opdrachtgever gesloten Opdrachtovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Nico Waiboer is gevestigd, zij het dat Nico Waiboer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats waar de Opdrachtgever is gevestigd.

3.Indien de Opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is Nico Waiboer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Opdrachtgever gevestigd is.

>